centrumdializa

Szanowni Państwo,

Centrum Dializa Sp. z o.o. przeprasza pacjentów za:- brak dostępu do dokumentacji medycznej wytworzonej w zakładach podmiotu leczniczego: „Centrum Dializa – Szpital I” oraz „Centrum Dializa – Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy” (adres: ul. dr. Witolda Antena 11 w Pszczynie) w okresie od 1 marca 2011 r. do 30 czerwca 2018 r.

- stosowanie niezgodnych z prawem opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej, informując, że:

• Maksymalne stawki opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej są powiązane z wysokością przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie Art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Są to zatem stawki zmienne. W chwili obecnej za udostępnienie:

* jednej strony kopii dokumentacji medycznej może być pobrana opłata w wysokości do 0,34 zł,

* dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych opłata nie może być wyższa niż 1,95 zł.

Jednocześnie informuję, że każda osoba, która uiściła opłatę za udostępnienie kopii dokumentacji medycznej bądź za jej udostępnienie na informatycznym nośniku danych, może zwrócić się do Centrum Dializa Sp. z o.o. o zwrot różnicy pomiędzy opłatą pobraną przez ten podmiot leczniczy za udostępnienie jej na informatycznym nośniku danych a maksymalną wysokością opłaty, wyliczoną odpowiednio na podstawie Art. 2 ust. 4 pkt 2 bądź 3 ustawy.


Prezes Zarządu
Witold Rozmarynowicz