W szpitalu znajdują się następujące działy diagnostyki:

LABORATORIUM:

Laboratoria Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej znajdują się w pawilonie diagostyczno - zabiegowym, na parterze.

Zakład oferuje badania diagnostyczne w następującym zakresie:

hematologia,

koagulologia,

badanie hormonów,

biochemia,

markery nowotworowe,

analityka ogólna,

diagnostyka WZW,

parazytologia,

serologia grup krwi,

mikrobiologia.

 

Laboratorium Mikrobiologiczne

Laboratorium Mikrobiologiczne jest czynne: 

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:00 

Przyjmowanie prób: 7:30 - 9:00

Wydawanie wyników: 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00

 

tel.(32) 210-30-21 wew.316 lub 377

 

Laboratorium wykonuje badania bakteriologiczne materiałów:

-z dróg oddechowych (wymazy z gardła, wymazy z nosa, plwociny, wydzieliny z krtani, tchawicy, drzewa oskrzelowego, rurek tracheotomijnych, rurek intubacyjnych, płyny z jamy opłucnowej)
- z oka (wymazy i wydzieliny ze spojówek)
- z dróg moczowo-płciowych (mocz - ilościowy posiew nasienie - ilościowy posiew wymazy z pochwy, wymazy z kanału szyjki macicy, wymazy z cewki moczowej)
- ze zmian ropnych (wymazy z rany, wymazy z odleżyn, wymazy z owrzodzeń, wydzieliny ropne, wymazy ze zmian skórnych, wymazy z odbytu)

 

Serologia

Zajmuje się badaniami z zakresu grupy krwi i przeciwciał u kobiet w ciąży.

Tel. wew. 318

Endoskopia

Tu wykonuje się endoskopię górnego odcinka przewodu pokarmowego oraz koloskopię - badanie jelita grubego.

Tel. wew. 206

 

ODDZIAŁY SZPITALNE:

 

1)ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY

Diagnoza i leczenie chorób układu nerwowego.

Ordynator oddziału: lekarz Łukasz Gabryś - specjalista neurolog 

Pielęgniarka oddziałowa: Monika Ćwierz-Haspert

 

KONTAKT:

Piętro 1.

Nr telefonu: 32-210-30-22 wew. 374

Do zadań Oddziału Neurologicznego i Oddziału Udarowego należy:

1.szybkie rozpoznanie udarów nieniedokrwionych i krwotocznych;

2.diagnostyka naczyń domózgowych i mózgowych;

3.leczenie wszystkich chorych z udarem mózgu;

4.monitorowanie podstawowych funkcji życiowych ( krążenia, oddychania, ciśnienia tętniczego oksymetria);

5.leczenie stanów zagrożenia życia w przebiegu udarów mózgowych;

6.wentylacja mechaniczna respiratorem u chorych niewydolnych oddechowo;

7.wczesna rehabilitacja chorych z udarem mózgu;

8.diagnostyka i leczenie zachowawcze nowotworów OUN;

9.diagnostyka padaczki i innych stanów napadowych;

10.diagnostyka i leczenie chorób demielinizacyjnych;

11.diagnostyka i leczenie chorób nerwowo-mięśniowych;

12.diagnostyka różnicowa chorób zwyrodnieniowych OUN;

13.diagnostyka i leczenie zespołów bólowych kręgosłupowego pochodzenia w okresie zaostrzenia;

14.diagnostyka i leczenie późnych następstw urazów OUN;

15.diagnostyka różnicowa chorób zapalnych OUN;

16.diagnostyka różnicowa niektórych neurologicznych zespołów objawowych w przebiegu chorób innych narządów i układów.

 

2)ODDZIAŁ GERIATRYCZNY

Diagnostyka i Leczenie Osób Starszych.

Kierownik oddziału:  lek. med Tomasz Chrzanowski - specjalista geriatrii

Oddziałowa: Monika Ćwierz-Haspert

 

KONTAKT:

Piętro 1.

Nr telefonu: 32-210-30-22 wew. 211  

Do zadań Oddziału Geriatrycznego należy diagnozowanie i leczenie obejmujące interdyscyplinarne i złożone problemy medyczne pacjentów powyżej 60 r.ż. , takie jak:

- zespoły otępienie, 

- zespoły zaburzeń świadomości,

- zaburzenia zachowania,

- zaburzenia stanu funkcjonalnego w zakresie czynności dnia codziennego,

- złożone problemy kardiologiczne u osób z wielochorobowością,

- geriatryczne zespoły jatrogenne,

- stany po uszkodzeniu oun,

- przewlekła niewydolność oddechowa,

- inne zespoły i zaburzenia związane z wiekiem.

 

3)ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

Ordynator oddziału: dr n. med. Jacek Partyka - specjalista ginekolog-położnik

Pielęgniarka oddziałowa: Bożena Żaba

 

KONTAKT:

Nr telefonu: 32-210-50-02 wew. 320.

Piętro 2.

Do zadań Oddziału Położniczo-Ginekologicznego należy przyjmowanie, diagnozowanie i leczenie (operacyjne oraz zachowawcze) pacjentek z chorobami ginekologicznymi, z zagrożoną ciążą oraz kobiet w połogu.

W strukturze Oddziału Położniczo-Ginekologicznego znajduje się Trakt Porodowy.

Do zadań Traktu Porodowego należy :

1.przyjęcie kobiety zakwalifikowanej do porodu przez lekarza położniczej izby przyjęć;

2.badanie rodzącej przez personel dyżurny sali porodowej;

3.przeprowadzenie czynności wchodzących w zakres przygotowania rodzącej do porodu;

4.skierowanie rodzącej po jej przygotowaniu :

 a). do sali porodowej w razie rozpoczętej akcji,

 b). do pokoju przedporodowego w celu oczekiwania na poród;

5.opieka nad pacjentką w sali porodowej do chwili zakończenia III okresu porodu i przekazania położnicy na oddział;

6.kontrola przebiegu czynności porodowych i stanu ogólnego oraz wczesna izolacja rodzącej z podniesioną ciepłotą ciała lub innymi powikłaniami. Czynności znakowania i wstępnego pielęgnowania noworodka, w razie nagłej potrzeby konieczne zabiegi leczniczo-ratownicze oraz przekazanie noworodka na oddział neonatologiczny.

 

4)ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY

Oddział Noworodków i Wcześniaków

Ordynator Oddziału: dr n. med. Bożena Zięcina-Krawiec - specjalista pediatrii i neonatologii Pielęgniarka Oddziałowa: Bożena Żaba

 

KONTAKT:

Nr telefonu: 32-210-50-02 wew. 320.

Piętro 2.

Do zadań Oddziału Neonatologicznego należy :

1.opieka lekarska i pielęgniarska nad noworodkiem zdrowym;

2.prowadzenie wcześniaków i noworodków z hipotrofią wewnątrzmaciczną;

3.resuscytacja noworodków i przygotowanie ciężko chorych noworodków do transportu;

4.leczenie noworodków z zaburzeniami adaptacyjnymi oraz noworodków chorych;

5.diagnostyka laboratoryjna , bakteriologiczna;

6.diagnostyka obrazowa (USG , RTG);

7.szczepienia ochronne, immunoprofilaktyka;

8.opracowanie i wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym oraz współpraca z Komitetem d/s Zakażeń Szpitalnych;

9.zabiegi pielęgnacyjne u noworodka;

10. promocja karmienia naturalnego: - edukacja matek w zakresie karmienia piersią, - odciąganie ręczne pokarmu, - sposób odżywiania w okresie laktacji.

11. konsultowanie noworodków i niemowląt w  Poradni Neonatologicznej;

12. udzielanie całodobowych porad laktacyjnych w ramach Poradni Laktacyjnej;

 

5)ODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Ordynator oddziału: lek. med. Wojciech Teodorczyk - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii.

Oddziałowa: Małgorzata Karbownik - specjalistka pielęgniarstwa w anestezjologii i intensywnej terapii.

 

KONTAKT:

Nr telefonu: 32-210-50-02 wew. 233.

Piętro 2.

Do zadań Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii należy :

1. organizacja i nadzór nad pracą zespołu reanimacyjnego oraz prowadzenie     kompleksowego postępowania reanimacyjnego na terenie szpitala;

2. prowadzenie intensywnego leczenia chorych w stanach zagrożenia życia, z powodu     zaburzeń oddychania i krążenia, chorych nieprzytomnych, chorych w stanach     wstrząsu oraz współdziałanie z innymi komórkami w tym zakresie;

3. współdziałanie z operatorami i Blokiem Operacyjnym w czynnościach związanych     z przygotowaniem chorych do operacji i innych zabiegów;

4. kwalifikowanie do zabiegów planowych;

5. przeprowadzanie znieczuleń do operacji, zabiegów diagnostycznych, zwalczanie     bólu pacjentów szpitalnych niezależnie od jego przyczyny;

6. opiekowanie się chorymi bezpośrednio po operacji do czasu wyrównania zaburzeń     w czynności ośrodkowego układu nerwowego, układu oddychania oraz krążenia;

7.  współdziałanie w leczeniu powikłań pooperacyjnych;

 

6)ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Ordynator oddziału: lek. med. Szymon Gomułka - specjalista kardiolog

Oddziałowa: Iwona Waleczek

 

KONTAKT:

Telefon do sekretariatu oddziału: 32-210-50-02, wew. 701

Do zadań Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala w Pszczynie należy diagnostyka i leczenie wszystkich chorób wchodzących w zakres chorób wewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem gastroenterologii. Pełnimy stały ostry dyżur internistyczny oraz przyjmujemy pacjentów z innych ośrodków,celem diagnostyki i terapii. Oddział chorób wewnętrznych dysponuje szeroką bazą diagnostyczną (gastroskopia, kolonoskopia, RTG, USG, UKG, TK, MRI) oraz w sposób stały współpracuje z wieloma specjalistami innych dziedzin medycyny- chirurgiem, ortopedą, neurologiem, kardiologiem, ginekologiem, urologiem, hematologiem, nefrologiem.

 

7)ODDZIAŁ ZPO

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

Kierownik oddziału: mgr Aleksandra Drobiec  

Oddziałowa: Anna Chnobok

 

KONTAKT:

Piętro 5.

Nr telefonu: 32-210-50-02 wew. 342.

1. Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy działa w oparciu o ustawę z dnia 30 sierpnia 1991  o zakładach opieki zdrowotnej (j. t. Dz. U. 07.14.89 z późn. zm.). Jest to zakład stacjonarny, udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji oraz zapewnia kontynuację leczenia farmakologicznego, pomieszczenia, wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, a także prowadzi edukację zdrowotną tych osób i ich rodzin.

2. Pacjent do ZPO przyjmowany jest na podstawie skierowania (Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.12.1998 r. w sprawie sposobu kierowania do zakładów opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalenia odpłatności za pobyt w tych zakładach (Dz. U. 98.166.1265) :

 a)    Z wnioskiem o wydanie skierowania może wystąpić osoba ubiegająca się o skierowanie do zakładu albo jej przedstawiciel ustawowy. Do wniosku dołącza się: zaświadczenie lekarskie, wywiad pielęgniarski, dokumenty stwierdzające wysokość dochodu, karty informacyjne pobytu szpitalnego. Na podstawie złożonych dokumentów lekarz konsultant wydaje opinie o zasadności przyjęcia pacjenta do ZPO.

 b)    Kierownik zawiadamia pisemnie osobę skierowaną do ZPO o terminie przyjęcia do Zakładu .

 c)    Do ZPO może zostać przyjęty pacjent, który w skali Barthel został sklasyfikowany na poziomie  0-40 punktów oraz pacjent, który otrzymał 6 pkt lub mniej w ocenie stanu samoobsługi.

 d)    Czas pobytu w ZPO jest ograniczony i wynosi od 6 miesięcy do 1 roku. W przypadku oczekiwania na Dom Pomocy Społecznej może on ulec przedłużeniu. Czas pobytu może również ulec przedłużeniu po ponownym złożeniu wniosku na 1 miesiąc przed upływem terminu pobytu w placówce.

 e)    Osoba skierowana do ZPO powinna zostać przyjęta nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia wydania skierowania.

 f)    Każda osoba skierowana do ZPO zostaje wpisana na listę oczekujących.

 g)    Przeciwwskazaniem do przyjęcia pacjenta do ZPO są : choroba zakaźna, stan układu krążenia i oddechowego w okresie niewydolności kwalifikującej się do zastosowania opieki intensywnej, choroby psychiczne.  

3. Pobyt pacjenta w ZPO jest odpłatny ( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.12.1998 roku w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach i Regulaminem Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego ).

 a)    Osoba przebywająca w ZPO ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania.

 b)    Miesięczna opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, z tym, że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu netto w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej osoby przebywającej w zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych.

 c)    Miesięczna opłata w ZPO osoby skierowanej ustalana jest na okres roku, a w przypadku zmiany wysokości świadczeń ulega korekcie.

 d)    Opłatę ustala się ponownie po każdorazowej zmianie wysokości dochodu osoby przebywającej w ZPO.

 e)    Pierwszą opłatę za pobyt w ZPO należy wnieść w terminie 10 dni po upływie miesiąca. Kolejne wpłaty dokonywać należy po upływie każdego kolejnego miesiąca pobytu.

 f)    Wpłat należy dokonywać bez wezwania w terminie 10 dni po upływie każdego miesiąca pobytu w kasie NZOZ Szpital w Pszczynie, P-na, ul. Antesa 11 w godz. od 8.00 do 12.00.  

4. Zakres praw pacjenta przebywającego w ZPO określa ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, stanowiąca załącznik do niniejszego Regulaminu.  

5. Pacjent może zostać wypisany z ZPO przed upływem terminu planowanego pobytu na własne żądanie lub żądanie przedstawiciela ustawowego lub z innych przyczyn.

 

8)ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

Ordynator oddziału: lek. med. Małecki Paweł - specjalista ortopeda i traumatolog

Oddziałowa: Ewa Szumczyk

 

KONTAKT:

Nr telefonu: 32-210-30-22 wew. 361.

Piętro 6.

Do zadań Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej należy:

1. przyjmowanie chorych kierowanych do oddziału ze schorzeniami w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej w trybie planowanym i pilnym;

2.  kwalifikowanie chorych do operacji planowych i doraźnych;

3.  przygotowanie do operacji planowych zgodnie z obowiązującymi zasadami;

4.  diagnostyka  u pacjentów bez definitywnego rozpoznania;

5.  wykonywanie operacji z zakresu chirurgii urazowo-ortopedycznej w trybie planowe;

6.  wykonywanie operacji doraźnych u chorych wymagających pilnej interwencji;

7.  wykonywanie małych zabiegów  w pokoju zabiegowym;

8.  stała opieka nad chorymi w poszczególnych salach oddziału;

9.  leczenie zachowawcze schorzeń w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej;

10. wczesna rehabilitacja pooperacyjna;

11. wykonywanie konsultacji w innych oddziałach szpitala;

12. kierowanie chorych wymagających konsultacji lub leczenia w innych ośrodkach specjalistycznych i klinicznych;

 

9)ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ i LAPAROSKOPOWEJ

Ordynator oddziału: lek. med. Sławomir Rutczyk -specjalista chirurg

Oddziałowa: Katarzyna Łajas

 

KONTAKT:

Nr telefonu: 32-210-50-02  wew. 330.

Piętro 6.

Do zadań Oddziału Chirurgii Ogólnej i Laparoskopowej z Chirurgią Krótkoterminową należy:

1. przyjmowanie chorych kierowanych do oddziału ze schorzeniami chirurgicznymi w trybie planowanym i pilnym;

2. kwalifikowanie chorych do operacji planowych i doraźnych;

3. przygotowanie do operacji planowych zgodnie z zasadami obowiązującymi w chirurgii;

4. diagnostyka różnicowa chorób chirurgicznych u pacjentów bez definitywnego rozpoznania;

5. diagnostyka chirurgiczna w trybie urgensowym;

6. wykonywanie operacji z zakresu chirurgii ogólnej (w tym laparoskopowej) w trybie planowym;

7. wykonywanie operacji doraźnych u chorych wymagających pilnej interwencjic hirurgicznej;

8. wykonywanie małych zabiegów chirurgicznych w pokoju zabiegowym;

9. stała opieka nad chorymi w poszczególnych salach oddziału;

10. leczenie zachowawcze schorzeń chirurgicznych;

11. wczesna rehabilitacja pooperacyjna;

12. diagnostyka endoskopowa i ultrasonograficzna schorzeń chirurgicznych;

13. wykonywanie zabiegów endoskopowych i pod kontrolą USG;

14. konsultowanie przypadków chirurgicznych w innych oddziałach szpitala;

15. kierowanie chorych wymagających konsultacji lub leczenia w innych ośrodkach specjalistycznych i klinicznych;