2017-05-29 15:41:50

Szpital w Łasku Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

Od dnia 01.07.2017 nastąpią przyjęcia do Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Łasku.

Głównym celem Centrum Dializa Sp. z o.o. jest podnoszenie kwalifikacji oraz doskonalenie umiejętności w praktyce, dlatego Spółka pragnie poinformować, że od 1 lipca zostanie uruchomiony Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Łasku.W związku z rozpoczęciem od dnia 01.07.2017 r. realizacji świadczeń w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym , Centrum Dializa - Szpital w Łasku zaprasza osoby zainteresowane do składania wniosków o przyjęcie do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego. Przede wszystkim w ramach kontraktu z NFZ – pomocą zostaną osoby, które odbyły leczenie szpitalne i maja ukończony proces dializowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, a ich stan zdrowia nie wymaga dalszej hospitalizacji.  Jednocześnie informujemy, że pacjent do ZPO przyjmowany jest na podstawie skierowania (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo - leczniczych i pielęgnacyjno - opiekuńczych Dz. U. 2012 poz. 731):

a) Z wnioskiem o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczego występuje do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego Świadczeniobiorca. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wydaje skierowanie do zakładu opiekuńczego w przypadku gdy Świadczeniobiorca spełnia kryteria objęcia świadczeniami gwarantowanymi udzielanymi w warunkach stacjonarnych, które realizowane są w zakładach opiekuńczych dla osób dorosłych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. Nr 140, poz. 1147, z późno zm.).
Świadczeniobiorca składa skierowanie bezpośrednio do wybranego przez siebie zakładu opiekuńczego. Do skierowania świadczeniobiorca załącza: zaświadczenie lekarskie, wywiad pielęgniarski, dokumenty stwierdzające wysokość dochodu świadczeniobiorcy, karty informacyjne pobytu szpitalnego. Na podstawie złożonych dokumentów lekarz konsultant wydaje opinię o zasadności przyjęcia pacjenta do ZPO.
b) Kierownik ZPO zawiadamia pisemnie osobę skierowaną do ZPO o terminie przyjęcia do Zakładu.
c) Do ZPO może zostać przyjęty pacjent, który w skali Barthel został sklasyfikowany na poziomie 0-40 punktów oraz pacjent, który otrzymał 6 pkt lub mniej w ocenie stanu samoobsługi.
d) Czas pobytu w ZPO jest ograniczony i wynosi od 6 miesięcy do 1 roku. W przypadku oczekiwania na Dom Pomocy Społecznej może on ulec przedłużeniu. Czas pobytu może również ulec przedłużeniu po ponownym złożeniu wniosku na 1 miesiąc przed upływem terminu pobytu
w placówce.
e) Osoba skierowana do ZPO powinna zostać przyjęta nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia wydania skierowania.
f) Każda osoba skierowana do ZPO zostaje wpisana na listę oczekujących.
g) Przeciwwskazaniem do przyjęcia pacjenta do ZPO są: choroba zakaźna, stan układu krążenia i oddechowego w okresie niewydolności kwalifikującej się do zastosowania opieki intensywnej,choroby psychiczne.
 

Pobyt pacjenta w ZPO jest odpłatny (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno - opiekuńczych Dz. U. 2012 poz. 731):

a) Osoba przebywająca w ZPO ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania.
b) Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury,
z tym, że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu netto w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej osoby przebywającej w zakładach pielęgnacyjno - opiekuńczych.
c) Miesięczna opłata w ZPO osoby skierowanej ustalana jest na podstawie dokumentów stwierdzających wysokość dochodu świadczeniobiorcy.
d) Opłatę ustala się ponownie po każdorazowej zmianie wysokości dochodu osoby
przebywającej w ZPO.
e) Pierwszą opłatę za pobyt w ZPO należy wnieść w terminie 10 dni po upływie miesiąca.
Kolejnych wpłat dokonywać należy po upływie każdego kolejnego miesiąca pobytu.


Zapraszamy do składania wniosków!